دسته‌بندی نشده

مکانیکال سیل استیل سیلیکن A-B

سایز شفتسایز کفی Aسایز کفی B۱۲۲۰.۶۲۱.۶۱۴۲۳.۱۲۴.۶۱۵۲۶.۹۲۴.۶۱۶۲۶.۹۲۸.۰۱۸۳۰.۹۳۰.۰۲۰۳۰.۹۳۵.۰۲۲۳۵.۴۳۵.۰۲۴۳۵.۴۳۸.۰۲۵۳۸.۲۳۸.۰۲۸۴۳.۳۴۲.۰۳۰۴۳.۳۴۵.۰۳۲۴۳.۳۴۸.۰۳۳۴۸.۰۴۸.۰۳۵۵۳.۵۵۲.۰۳۸۶۰.۵۵۵.۰۴۰۶۰.۵۵۸.۰۴۲۶۰.۵۶۲.۰۴۳۶۱.۰۶۲.۰۴۵۶۵.۵۶۴.۰۵۰۷۲.۵۶۹.۳۵۵۷۲.۵۷۵.۴۶۰۷۹.۳۸۰.۴۶۵۸۴.۵۸۵.۴۷۰۸۹.۵۸۲.۰۷۵۹۴.۵۹۹.۰۸۰۹۹.۵۱۰۴.۰ مکانیکال سیل یا نافی استیل سیلیکن A-B و یا سیل مکانیکی استیل سیلیکن A-B وسیله‌ای است...

×